Jak mohu reklamovat zboží?
1con

Kontrola balíku při přebírání zásilky ! Poškozený balík.

Vždy si zkontrolujte balík při přebírání zásilky, zda obal balíku není poškozen nebo zdeformován (případně přelepen páskou přepravce).

 

V tomto případě doporučujeme balík nepřevzít, nebo balík přebrat "s výhradou" sepsáním reklamačního/škodového protokolu s doručovatelem zásilky.
Následně nás kontaktujte co nejdříve, nejlépe do 48 h.
2con

Jak postupovat při reklamaci zboží?

V případě reklamace zboží nás kontaktujte co nejdříve, vypsáním online formuláře na naší stránce. Připravte si doklad o koupi – fakturu, která obsahuje všechny potřebné informace pro nahlášení reklamace. Každá doručená zásilka obsahuje dodací list (faktury zasíláme na mail, který byl zadán při objednávání zboží). ">Online formulář - Reklamace / Vrácení / Výměna - imedical.cz
3con

Reklamované zboží zašlete k nám co nejdříve na adresu:

K&M MEDIA s.r.o.
Podzávoz 2303
02201 Čadca
V případě nadrozměrného zboží se umíme dohodnout na vyzvednutí zboží nebo případné obhlídce servisním technikem. Proto je třeba předem vypsat online formulář na naší internetové stránce imedical.
Reklamace musí být řádně zabalena, aby nedošlo k poškození při doručení zásilky k nám.
Reklamované zboží musí být doručeno včetně příslušenství.
Společně s reklamací ji nutno poslat fotokopii faktury a popis závady výrobku.
Reklamované zboží neposílejte na dobírku, dobírky nepřebíráme.
4con

Postup při řešení reklamace

Postupujeme podle obecného předpisu §622 a §623 OZ O odpovědnosti prodávajícího za vady zboží:
§ 622
(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
(2) Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost vady.
(3) Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 
§ 623< /h5>
(1) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
(2) Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
5con

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
- znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
- vnějšími vlivy. pádem nebo nárazem, vniknutím vody do elektrických částí
- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
- přepětím. při úderu blesku
- při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
- mechanickým poškozením- roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží apod.
Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.
6con
Doba vyřízení reklamace. Záruční doba.
Ve smyslu ustanovení § 620 občanského zákoníku je záruční doba 24 měsíců. Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 kalendářních dnů v souladu se zákonem č.j. 250/207 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu (§ 620 odst. 1 občanského zákoníku). Pokud je kupující podnikatel, který v objednávce doplní IČO a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba je 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy v souladu s § 429 ods. 2 Obchodního zákoníku.
Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. Vyřízením reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.
Prohlášením v záručním listu vydaném kupujícímu nebo v reklamě může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky.
Citované ustanovení (§ 620) je oproti obecné úpravě odpovědnosti za vady ustanovením speciálním a vztahuje se výlučně na spotřebitelské smlouvy, tzn. smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a spotřebitelem.
Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy jedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
Na jiné smluvní vztahy (např. koupě mezi právnickými osobami, příp. fyzickými osobami navzájem) se vztahují obecná ustanovení upravující odpovědnost za vady podle Občanského, příp. ustanovení upravující odpovědnost za vady a záruku za jakost podle Obchodního zákoníku.
7icon

Alternativní řešení sporů.

V případě, že spotřebitel (kupující) nebyl spokojen s vyřízením reklamace, nebo se spotřebitel obrátil se žádostí o nápravu a nebyl spokojen, jakým způsobem prodávající vybavil jeho reklamaci a domnívá se, že prodávající porušil jeho práva. Má kupující (spotřebitel) právo obrátit se s žádostí o nápravu. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě, nebo na ni do 30 dnů neodpoví ode dne jejího odeslání, má kupující spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů.
Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce,Předměstská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk).
Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Pravidla alternativního řešení sporů

Důležité je upozornit, že spotřebitel musí využít všech zákonem dané možnosti před tím, než se obrátí na příslušný orgán alternativního řešení sporu. uplatní své právo v reklamačním řízení.
Pravidla alternativního řešení sporů | Slovenská obchodní inspekce - soi.sk
Všechny osobní údaje budou zpracovávány ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 1/2006. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.
Seznam subjektů alternativního řešení sporů naleznete na stránce Ministerstva hospodářství ČR – www.mhsr.sk