Zpracování osobních údajů
(Informace pro zákazníka)
Zásady ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení
V tomto dokumentu Vám sdělujeme informace týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s koupí zboží nebo rezervací zboží v internetovém obchodě www.imedical.sk nebo vytvořením uživatelského účtu na www.imedical.sk. Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1/2003. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem čj. č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“).
Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, kterými jsou údaje, které odhalují rasový původ nebo etnický původ, politické názory, náboženskou víru, filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.
II. Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby
Provozovatelem správy Vašich osobních údajů je obchodní společnost K&M MEDIA s.r.o., se sídlem Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, identifikační číslo: 44879806, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, Oddíl:Sro, Vložka číslo:5 provozovatel“).
Kontaktní údaje provozovatele jsou následující: K&M MEDIA s.r.o., adresa pro doručování Podzávoz 2303, 022 01 Čadca, adresa elektronické pošty obchod@imedical.sk, telefon +421 948 758 748, (dále jen „imedical.sk“) je provozovatelem, která zpracovává Vaše osobní údaje. Jako provozovatel určujeme účel a prostředky zpracování osobních údajů.
K&M MEDIA s.r.o. je provozovatelem (vlastníkem a správcem) internetového obchodu www.imedical.sk. Více je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách zveřejněných na Obchodní podmínky – imedical.sk.
Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.
III. Právní základ zpracování osobních údajů a účel použití a zpracování osobních údajů, doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v souvislosti s objednávkou zboží, rezervací zboží, s plněním kupní smlouvy, tedy za účelem vyřízení objednávky, doručení zboží, vystavení účetního dokladu, odstoupení od smlouvy a případné reklamace zboží, jakož i za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících mimo jiné ze zákona 431/2002 Sb. o účetnictví v platném znění, při platbě platební kartou se jedná o plnění povinností vyplývajících ze zákona č.j. 510/2002 Sb. o platebním styku v platném znění a zákona č.j. 297/2008 Sb. o ochraně před legalizací příjmů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu v platném znění. Osobní údaje nám poskytujete během objednávání, placení i převzetí zboží, a to přímo, nebo prostřednictvím svého uživatelského konta na www.imedical.cz, pokud máte tento účet zřízen. Zpracovávání osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s či. 1 písm. b) a písm. c) Nařízení Vašemu souhlasu, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi a/nebo pro plnění zákonných povinností.
Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady zákazníkem (reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 roky pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání žaloby vůči prodávajícímu nebo k zahájení řízení na Státním ústavu pro kontrolu léčiv nebo řízení ze strany České obchodní inspekce.
Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami uvedenými v tomto dokumentu. Dříve, než uděláte nákup či rezervaci zboží v e-shopu, nebo dříve než udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste si povinni si tyto zásady pečlivě prostudovat. V případě, že jakémukoli bodu nebo podmínce podle těchto zásad nerozumíte, můžete se na nás obrátit.
Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, imedica.sk vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně používání zboží. Tyto anonymní statistiky může imedical.sk poskytnout třetí straně.
Za účelem vyřízení Vaší objednávky, (rezervace zboží) t.j. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
jméno a příjmení
telefonický kontakt
e-mailová adresa
objednané zboží
adresa pro doručení zboží
fakturační adresa
platební metoda
datum platby
informace o způsobu doručení zboží
číslo bankovního spojení
datum platby
datum doručení zboží
informace o jednotlivých nákupech v podobě objednaného zboží, termínu uskutečnění objednávek či doručení zboží, případně další specifikace týkající se nákupu zboží
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti se zabezpečením a vybavení rezervace zboží. Poskytujete nám je přímo, nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu na www.imedical.cz, pokud máte účet zřízen. Zpracovávání osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s či. 1 písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, protože zpracování je nezbytné k zajištění rezervace (Vaše žádost na provedení opatření před uzavřením smlouvy). Osobní údaje budou pro tyto účely uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to pro případ, že by zákazník uplatnil vady (reklamace) vůči nám v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 roky pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání žaloby vůči prodávajícímu nebo k zahájení řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ze strany České obchodní inspekce.
Vašemu souhlasu nepodléhá zpracování osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých Vám sdělujeme aktuální informace o společnosti, nabídkách zboží, slevových akcích a dalších novinkách, avšak pouze v případě, že jsme Váš e-mail získali v souvislosti s Vaším předchozím nákupem zboží na internetovém obchodě www.imedical.sk, to vše v souladu se zákonem č. 100/2010. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění.
Osobní údaje zpracováváme automatizovaným i manuálním způsobem za pomoci vlastních zaměstnanců nebo osob v postavení zprostředkovatelů, které jsme zpracováváním osobních údajů pověřili na základě smlouvy. Zprostředkovatelé mají přístup k osobním údajům v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností vyplývajících z příslušné smlouvy. Jedná se o zprostředkovatele působící v následujících oblastech:
marketing,
účetnictví, audit, právní služby
IT,
vývoj webových a mobilních aplikací,
on-line komunikace, sociální sítě,
klientský servis.
IV. Další příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu imedical.cz zajišťují přepravu nebo výdej zásilek (kurýrská nebo přepravní společnost, výdejní místo nebo provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží).
Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje podle příslušných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany osobních údajů pro daný účel zpracování.
Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem, nebo zaměstnanců, pokud jste si zvolili osobní odběr zboží nebo osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde důvodem zpracování bude ochrana našich práv a oprávněných zájmů ( čl. 6 odst. 1 písm.
Provozovatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
V. Personalizace stránek
Za účelem poskytnutí co nejkvalitnějších služeb a vytváření obsahu zajímavého pro daného zákazníka provozovatel zpracovává osobní údaje zákazníka a využívá je k personalizaci internetových stránek tak, aby co nejvíce odpovídaly zájmům zákazníka. Tato personalizace spočívá například v zobrazování naposledy prohlíženého zboží či v návrzích zboží, které by pro zákazníka mohlo být zajímavé.
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v rozsahu potřebném ke splnění výše uvedeného účelu, a to v následujícím rozsahu:
e-mail zákazníka,
jméno a příjmení,
adresa,
telefonní číslo,
údaje o používání stránky www.imedical.sk (údaje o prohlížení zboží ao frekvenci návštěvy stránek);
údaje o on-line identifikátorech (např. IP adresa, MAC adresa, otisk zařízení nebo prohlížeče).
Právním základem takového zpracovávání osobních údajů je výslovný souhlas zákazníka jako dotyčné osoby, který je udělován zvlášť při využití té které konkrétní služby nebo plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou. Osobní údaje zákazníka budou pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu až 365 dnů od poslední transakce, kterou zákazník v e-shopu provede.
Informace jsou kupujícímu sdělovány zasláním tzv. kupujícímu. informace pro zákazníky v souvislosti s potvrzením jeho objednávky
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením a Zákonem. Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:
právo na potvrzení, zda osobní údaje

jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto k osobním údajům,
právo na opravu svých osobních údajů,
právo na vymazání svých osobních údajů,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo na přenosnost osobních údajů.
Právo na potvrzení zpracování a přístup k informacím
VI. Práva subjektů a údajů

Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají její osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, vymazání, omezení, námitky a podání stížnosti u Kontrolního úřadu.
Vámi požadované informace Vám bezplatně poskytneme elektronicky příp. písemně. V případě, že Vámi podaná žádost bude vyhodnocena jako zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená (například z důvodu jejího opakovaného zasílání z Vaší strany) můžeme přistoupit k účtování přiměřeného poplatku za zvýšené administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, oznámení nebo s uskutečněním požadovaných úkonů.
VII. Právo na opravu
Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.
VIII. Právo na vymazání („právo být zapomenut“)
Dotyčná osoba má právo dosáhnout u provozovatele bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se jí týkají, a provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, je-li splněn některý z těchto důvodů:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získávány nebo jinak zpracovávány;
dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, podle či. 1 písm. a) Nařízení nebo či. 2 písm. a) Nařízení, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;
dotyčná osoba zpochybňuje zpracovávání podle či. 1 Nařízení a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo dotyčná osoba zpochybňuje zpracování podle čl. 21 odst. 1 písm. 2 Nařízení;
osobní údaje byly zpracovávány nezákonně;
osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva České republiky;
osobní údaje byly získávány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle či. 1 Nařízení.
Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování potřebné:
k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
ke splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo práva České republiky nebo ke splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli;
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s či. 2 písm. h) a i) nařízení, jakož i či. 3 Nařízení;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle či. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že právo na vymazání znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
IX. Právo na omezení zpracování
Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:
dotyčná osoba napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
zpracování je protizákonné a dotyčná osoba namítá proti vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotyčná osoba k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
dotyčná osoba vznesla námitky vůči zpracování podle či. 1 Nařízení, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno podle výše uvedeného, takové osobní údaje se s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem dotyčné osoby nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie unie nebo členského státu.
X. Právo na přesnost údajů
Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, aniž by její provozovatel, kterému byly tyto osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud:
se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě, a
pokud se zpracování provádí automatizovanými prostředky.
Dotčená osoba má při uplatňování svého práva na přenosnost údajů podle odstavce 1 právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.
Předmětem „Práva na přenosnost“ nejsou údaje získané činností provozovatele.
Výkonem výše uvedeného „Práva na přenosnost údajů“ není dotčeno „Právo na vymazání“.
XI. Právo namítat
Dotčená osoba má právo kdykoli vznést námitky z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, které je vykonáváno na základě či. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně namítání proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má dotyčná osoba právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá vůči zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje již nesmí být pro takové účely zpracovávány.
Dotčená osoba se tímto výslovně upozorňuje na právo namítat jak je uvedeno výše.
Informujeme Vás, že ve vztahu k osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu Čl. 22 Nařízení.
XII. Závěrečná ustanovení
Všechny právní vztahy vznikající při zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. V případě, že nesouhlasíte se způsobem jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorčí orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov).cs)