Všeobecné obchodní podmínky

( dále jen ” VOP ” )

1.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a provozujícím svůj obchod na níže uvedené internetové adrese jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a fyzickou osobou spotřebitelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím je

imedical.cz

Provozována společností K&M MEDIA s.r.o., IČ: 44879806

sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 51584/L jako prodávající (dále jen „prodávající nebo „internetový obchod“). Prodávajícím v konkrétním případě je ta společnost, která je uvedena jako prodávající na daňovém dokladu k nákupu.

Adresa internetového obchodu prodávajícího: https://imedical.sk/( dále jen „internetový obchod“).

1.2 Kupujícím podle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele nebo podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím, za účelem nákupu výrobků, určených k přímé osobní spotřebě fyzických osob, a to zejména pro samotnou fyzickou osobu nebo pro příslušníky své domácnosti.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

Podnikatelům se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČ), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

1.3 Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Oznámení před uzavřením kupní smlouvy pro Kupujícího spotřebitele, Reklamační řád, Podmínky ochrany osobních údajů a Způsoby dopravy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou dohodnuto jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu při potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, obdrží Kupující v elektronické podobě na emailovou adresu, která byla zadána při objednávce zboží, s čím Kupující souhlasí. Případně jsou dostupné po přihlášení do uživatelského profilu na internetové stránce. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě lze využít náš kontaktní formulář.

1.4 Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

1.5 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem, které nejsou vysloveně upraveny v těchto VOP a/nebo ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, má přednost text smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7 Kupující před odesláním objednávky potvrdí, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí zaškrtnutím příslušného pole v objednávkovém formuláři.

1.8 Kupující i bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k prodávajícímu se za účinné považují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat jakýmikoli změnami, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly během účinnosti předchozího znění VOP.

 

2.Kupní smlouva – obecná ustanovení

2.1 Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží prodávajícím kupujícímu, přičemž v některých případech může jít o internetový výdej léků specifikovaných v ust. § 22 ods. 1 zákona č . 362/2011 Sb. , (dále jen „zákon o léčivých přípravcích“) . léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis a/nebo zdravotnických prostředků ve smyslu § 22 ods. 2 (b) zákona o lécích (v dalším textu jako „zdravotnické pomůcky“). Pod zbožím se rozumí také zdravotnické potřeby, potravinové doplňky a kosmetika a spolu s léky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, zdravotnickými pomůckami se společně označují pro účely těchto VOP dále jen jako „zboží“. Prostřednictvím internetového obchodu nelze zakoupit léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Léky s obsahem drogového prekurzoru, mohou být vydány prostřednictvím internetového obchodu pouze v takovém počtu balení, v jakém je to nutné pro jeden léčebný cyklus.

2.2 Internetový obchod provozovaný prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení následujících informací:

a) název produktu;

b) fotografie produktu; mohou být přitom použity i fotografie, které se mohou lišit, například v barvě od balení produktu; pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis nabídky;

c) specifikace produktu podle jeho povahy;

d) cena produktu – je vždy uvedena jako cena konečná včetně DPH, pokud neurčuje jinak legislativa, přičemž nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní;

e) povinné informace podle zákona č. 362/2011 Sb z., zákon o lécích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č.j. 21/2012 Z.z

2.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Nákup zboží může kupující uskutečnit prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na základě registrace do webového rozhraní nebo přímo bez registrace.

2.5 Za účelem registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje a tyto údaje aktualizovat vždy při jejich změně. Uživatelský účet každého kupujícího je chráněn uživatelským jménem a heslem. Prodávající si vyhrazuje právo uživatelský účet zrušit kdykoli dle vlastního uvážení. Registrací kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a obchodních sdělení na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 Akciová cena platí na zboží, které je reálně skladem a jen do vyprodání zásob, pokud není v podmínkách akce uvedeno jinak.

2.8 Pokud prodávající při prodeji výrobku nabídne kupujícímu k prodanému zboží bezplatně jiné zboží než dar, je na rozhodnutí kupujícího či nabízený dar přijme. Dar není prodaným výrobkem a proto se na něj nevztahuje záruka a prodávající za jeho případné vady neodpovídá. Pokud prodávající ví o vadách výrobku, které nabízí kupujícímu jako dar, je povinen kupujícího při nabídce daru na ně upozornit. Pokud se na darovaném zboží objeví vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od smlouvy o koupi výrobku, je povinen prodávajícímu vrátit vše, co dle smlouvy obdržel, tzn. spolu s koupeným zbožím je povinen vrátit i výrobek přijatý jako dar.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,

b) způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“) .

3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to is ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky

. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky) před uzavřením kupní smlouvy.

3.4 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím potvrzení přijetí objednávky kupujícím (akceptací), přičemž v případě platby ceny za zboží v hotovosti v provozu prodávajícího dle čl. 4.1 a) VOP dojde k přijetí objednávky okamžikem zaplacení kupní ceny.

3.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo z VOP.

3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.7 Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

3.8 Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 

4. Cena a platba

4.1 Ceny zboží jsou na internetové stránce s DPH. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet, který prodávající oznámí kupujícímu v rámci procesu objednávky (dále jen „účet prodávajícího“)

b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

c) bezhotovostně platební kartou online;

d) dobírkou tam, kde prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím oprávněného přepravce.

e) v provozu prodávajícího, kde prodávající umožňuje osobní odběr; platba v hotovosti není možná.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno vysloveně jinak, kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 48 hodin od odeslání objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet.

4.5 V případě bezhotovostní platby (Příkaz k úhradě / Platba předem) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spolu s uvedením variabilního symbolu platby, který je oznámen kupujícímu v rámci procesu objednávky. Předfaktura za zboží bude zákazníkovi zaslána do 48 hodin po přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušné částky na účet podle bodu 4.1 b)

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Při objednávce zboží nad 3000 Kč s DPH je doprava DPD kurýrem zdarma (uvedená sleva se nevztahuje na zvolenou formu doručení „Zásilkovna“. Pokud zboží není na skladě, zákazníka informujeme, zboží dosíláme po odsouhlasení na naše náklady.

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb realizovaných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.8. Daňový doklad (faktura) za prodej zboží a služby (doprava) bude zákazníkovi dodán buď přímo se zbožím nebo elektronicky emailem. Dodání daňového d

okladu emailem proběhne nejpozději do 10 dnů od převzetí zásilky zákazníkem. Objednávka a doprava může být rozdělena na více daňových dokladů dle expedice zboží.

4.9 Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

V případě uplynutí data splatnosti faktury, se zákazník dostává do prodlení, aniž by bylo třeba jej upomínat. V takovém případě je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši o 5 % více, než je v té době příslušná úroková sazba požadovaná za úvěry, které poskytují banky v místě sídla dlužníka. Náklady na upomínky nese zákazník. Vyhrazujeme si právo na uplatnění požadavků na náhradu dalších škod vzniklých z prodlení.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

4.10 Slevový poukaz (voucher) vydaný prodávajícím, na jehož základě je kupující oprávněn uplatnit slevu z kupní ceny nebo čerpat jinou výhodu je možné uplatnit pouze jednou, pokud není na slevovém poukazu nebo v rámci marketingové kampaně výslovně uvedeno jinak.

 

5. Dodání

5.1 Prodávající se zavazuje vydat zboží kupujícímu v následujících lhůtách:

a) platba v hotovosti v provozovně není možná, kupující může zboží zaplatit bezhotovostně, tj. převodem na účet nebo prostřednictvím platebního systému

b) v případě platby bezhotovostním způsobem, tj. převodem na účet nebo prostřednictvím platebního systému nebo platební kartou, se prodávající zavazuje vydat zboží kupujícímu v provozu prodávajícího, a to kdykoli v průběhu běžné pracovní doby (ve lhůtě nejvýše 48 hodin), která je uvedena v rámci informací o prodávajícím v objednávkovém rozhraní, nejdříve však poté, co bude kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o přijetí ceny za zboží dle článku 3.4 VOP,

c) v případě platby bezhotovostním způsobem a zároveň v případě, že zboží je doručováno kupujícímu prostřednictvím dopravce, se prodávající zavazuje odeslat zboží kupujícímu ve lhůtě nejvýše 48 hodin od přijetí úplné úhrady ceny zboží a případných nákladů spojených s dodáním zboží tak, aby bylo zajištěno jeho dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí úhrady nebo kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 dnů od přijetí objednávky oznámit, že v této lhůtě nelze zásilku dodat. V případě, že nedojde v tomto odstavci k výše uvedené úhradě ve lhůtě do 3 dnů od přijetí objednávky, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5.2 Kupující se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při přepravě, doručování a dodání zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici pro převzetí zásilky. Případné náklady, které prodávajícímu vzniknou v důsledku porušení těchto povinností kupujícím, nese kupující.

5.3 V případě objednávky mimo území České Republiky, bude zákazníkovi zaslána cenová nabídka včetně nákladů za dopravu, s přihlédnutím k objemu a hmotnosti zásilky z důvodu zvýšených nákladů na dopravu mimo území České republiky. Zákazník má v takovém případě právo objednávku zrušit, bez nároku na odškodné, nebo cenu za dopravu akceptovat a v plné výši uhradit.

 

6. Odstoupení

6.1 V souladu s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č . 102 / 2014 Sb. . o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu provozu prodávajícího, resp. e-mailem na adresu obchod@imedical.sk (popřípadě vyplní formulář na naší stránce Reklamace / Vrácení / Výměna – imedical.sk). V případě, že je zboží kompletní včetně původního obalu, nepoškozené a nenese známky používání.

6.2 V případě léků prodávající zajistí průběh odstoupení od smlouvy takovým způsobem, aby nevznikly náklady na straně kupujícího.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od začátku ruší s tím, že kupující musí zboží vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu po odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované, a pokud je to možné, v původním obalu. Nemožnost odstoupení od smlouvy se týká prodeje zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání již porušen (např. hemostat

ické obvazy, pleny, sterilní materiály a medikamenty,…).

6.4 Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno. Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

6.5 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.6. Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

6.7 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo je předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

6.8 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních podmínek před tím, než je mu doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu,

6.9 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

6.9.1 Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

6.9.2 Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

6.9.3 Ustanovení Čl. 6 těchto obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

7. Informační služba, nežádoucí účinky

7.1 Prodávající má v rámci svých internetových stránek zřízenou zákonem požadovanou informační službu, která slouží k poskytování poradenství o lécích, jejich kvalitě a bezpečnosti a shromažďování hlášení o nežádoucích účincích. Kontakty na informační službu prodávajícího jsou uvedeny v rámci internetového obchodu.

7.2 V případě nemoci nebo zdravotních potíží se obraťte na svého lékaře .

7.3 Kupujícímu se u léků důrazně doporučuje pečlivě číst písemné informace a seznámit se se způsobem užívání daného léku.

 

VIII. Záruka, odpovědnost za vady, spory

8.1 Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Není-li při dodání zboží stanovena delší záruční doba, je záruční doba na dodané zboží 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti oznámit prodávajícímu vždy elektronicky na emailovou adresu prodávajícího nebo v formulářem v části Jak reklamovat zboží – imedical.cz na webové stránce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, případně jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů , je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Za vadné se považuje hlavně zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží ke svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno v dohodnutém množství. Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Rovněž za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad

rámec vaší objednávky.

8.3 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. ; není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8.4 V případě zboží zakoupeného podnikatelem se takový smluvní vztah řídí zákonem 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem ( tam, kde je to možné – není u léků ). V takovém případě se záruka neposkytuje a kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení těchto VOP.

8.5 V případě, že spotřebitel (kupující) nebyl spokojen s vyřízením reklamace, nebo se spotřebitel obrátil se žádostí o nápravu a nebyl spokojen, jakým způsobem prodávající vybavil jeho reklamaci a domnívá se, že prodávající porušil jeho práva. Má kupující (spotřebitel) právo obrátit se s žádostí o nápravu. Pokud prodávající, na tuto žádost odpoví zamítavě, nebo na ni do 30 dnů neodpoví ode dne jejího odeslání, má kupující spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS nebo postupovat přes stránku: https://www.soi.sk/cs/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože Vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. Další informace v sekci Jak reklamovat zboží – imedical.cz.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Kupující poskytuje v souvislosti s koupí zboží nebo rezervací zboží v internetovém obchodě imedical.cz prodávajícímu své osobní údaje.

9.2. Provozovatelem, který zpracovává osobní údaje kupujícího, je prodávající – K&M MEDIA s.r.o., Podzávoz 2303, 822 01 Čadca, IČO: 44879806, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, V8 číslo: 4.

9.3. Zpracovávání osobních údajů kupujícího se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“) č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

9.4. Podrobnosti zpracování osobních údajů kupujícího, zejména kategorie zpracovávaných osobních údajů, právní základ, účel a doba zpracování, jakož i práva kupujícího jsou zveřejněny na Ochrana osobních údajů – imedical.cz.

9.5. Informace podle čl. 12 Nařízení jsou kupujícímu poskytována zasláním tzv. kupujícímu. informace pro zákazníky v souvislosti s potvrzením jeho objednávky zboží, která je také zveřejněna na Ochrana osobních údajů – imedical.sk.

9.6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů České republiky (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk).

Kontrolní orgán

Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností prodávajícího je:

– v případě výdeje léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Adresa: Květná 11, 825 08 Bratislava 26

Tel: 421-2-50 70 11 11

E-mail: sukl@sukl.sk

www: http://www.sukl.sk

 

– v případě výdeje ostatního zboží

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát pro Bratislavský kraj

Adresa: Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Tel: +451-2-58 27 21 72, +451-2-58 27 21 04

E-mail: info@soi.sk

www: http://www.soi.sk/

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 8.8. 2019

10.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP měnit či doplňovat jakýmikoli změnami, čímž ale nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly během účinnosti předchozího znění VOP.

10.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se ve věcech neupravených VOP řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb. , Občanským zákoníkem , a zákonem o lécích.